Doorgaan naar inhoud

Algemene Voorwaarden

1 Inleiding

Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door LFC NV, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website van skinnylove.nl leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.

2 Begrippen

Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site skinnylove.nl wordt verstaan:

2.1. De website skinnylove.nl waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de cliënten.

2.2. De webshop : de internetpagina op de website, waar de producten worden aangeboden en kunnen gekocht worden

2.3. Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft via de website van SkinnyLove.

2.4. Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen LFC NV en de cliënt van de webshop van SkinnyLove met betrekking tot de producten die worden aangeboden via de webshop.

2.5. Product fiche: Geeft de informatie waaronder artikels en foto’s over een product, dat te koop wordt aangeboden via de webshop.

2.6. Producten: Alle goederen te koop aangeboden via de webshop.

2.7. Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

2.8. LFC NV : licentiehouder en eigenaar van de merknaam SkinnyLove, de samenstelling van het product, de verpakking enz.

3 Aanvaarding van de voorwaarden

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

4 Voorwerp

LFC NV biedt met de online-verkoop producten aan die gewoonlijk verkocht worden in horeca en retail. De cliënt maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website. De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website . LFC NV bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de vooropgestelde termijn.

5 Producten

Enkel de producten waarvoor een product fiche is toegevoegd op de site SkinnyLove kunnen het voorwerp uitmaken van een verkoop.

6 Bestelling

6.1. Al de informatie bezorgd door de cliënt, alsook het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, is bindend. LFC NV kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres). Daaruit vloeiende vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren, kunnen als dusdanig niet ten laste worden gelegd van LFC NV.

6.2. De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

6.3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt LFC NV aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. Deze e-mail geldt dan als bevestiging van de bestelling.

6.4. LFC NV behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren :
– ingeval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling
– ingeval een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.5. De producten zijn (bijna) altijd in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal LFC NV via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

6.6. Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.

7 Levering

7.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt LFC NV zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres volgens de afgesproken leveringstermijn.

7.2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de client zich voor de regeling van ontvangst van de goederen.

7.3. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan LFC NV of aan vervoerder door de cliënt in het geval van laattijdige levering.

7.4. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. Mocht één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de cliënt of de bestemmeling onmiddellijk de noodzakelijke voorbehouden formuleren aan de vervoerder op moment van de levering.

7.5. Als een pakket niet is ontvangen na twee aanbiedingen van de vervoerder, wordt het teruggezonden aan LFC NV die de bestemmeling verwittigt via e-mail. Een nieuwe aanbieding kan door de koper gevraagd worden op zijn kosten (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

7.6. De particuliere cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

8 Teruggave

8.1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wetten van 14 augustus 2000 en 5 juli 2004, art. 53 tot 59), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (met uitzondering van de voedingsmiddelen) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen – te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen – om ze terug te sturen naar LFC NV tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten ( met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, naar het volgende adres:
LFC NV
Duffelsesteenweg 146
2550 Kontich
België

8.2. Indien de goederen zijn opgestuurd naar LFC NV onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert LFC NV zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit zonder kosten.

9 Prijs

9.1. De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en opslag van de producten en de transportkosten.

9.2. LFC NV behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

10 Betaling

10.1. De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

10.2. De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt slechts effectief wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij MOLLIE hun akkoord hebben verleend ivm de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij MOLLIE, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

11 Aansprakelijkheid

11.1. LFC NV kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

11.2. De aansprakelijkheid van LFC NV kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten

11.3. De aansprakelijkheid van LFC NV zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling.

12 Persoonsgegevens

12.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

12.2. LFC nv hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Zie ook de pagina met ons privacybeleid.

12.3. LFC NV verbindt zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

13 Intellectuele eigendom

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site SkinnyLove mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van LFC NV. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. LFC NV geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om zijn intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

14 Toepasselijk recht bij geschillen

Bij geschillen is enkel de Rechtbank van Antwerpen bevoegd. LFC NV is onderworpen aan het Belgische recht.